zaterdag 24 december 2016

Mooiere Markt en Possozplein in HalleHistorisch stadhuis wordt gerenoveerd


Het historisch stadhuis van Halle is aan een grondige, algemene restauratie toe. De stad ontving hiervoor een premie van 2.092.454,32 euro. Het stadhuis krijgt ook een nieuwe achterbouw. Deze achterbouw is noodzakelijk om het gebouw toegankelijk te maken. Voor het nieuwbouwproject voorziet de stad 1.587.520 euro. Er is nog geen ontwerp voor deze nieuwbouw goedgekeurd. Deze budgetten worden ook nog ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van 20 december 2016. De restauratiewerken starten in 2017.Bovenop de premie van de Vlaamse overheid zal de stad van 2017 tot en met 2020 zelf ook investeren:  3.246.451 euro voor de algemene restauratiewerken en 1.587.520 euro voor de nieuwe achterbouw.

De restauratiewerken omvatten:

  • Restauratie van het dak en daktimmerwerk
  • Restauratie van de gevels
  • Restauratie van het interieur
  • Vernieuwen van de technische installaties
  • Integraal toegankelijk maken van het gebouw
  • Herbestemming van het gebouw

Het nieuwbouwproject bestaat uit:

  • een nieuwe multifunctionele toegang
  • een nieuw trappenhuis met liften, sanitair en techniek

De restauratiewerken starten in 2017, de bouwwerken aan de achterzijde in 2018. De werken zullen vermoedelijk in 2019 eindigen.


Bron Stad Halle

vrijdag 23 december 2016

Op het RandjeBeleidsbrief Vlaamse Rand 2016-2017Het Documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand maakte recent wat het zelf noemt "een subjectieve, niet-exhaustieve selectie" uit de beleidsbrief van Ben Weyts voor de Vlaamse Rand, waarvan wij een onderdeeltje zijn.

Wij citeren: "We maken onderscheid tussen het beleid dat specifiek voor de Vlaamse Rand wordt uitgetekend onder voogdij van minister Ben Weyts zelf, en het beleid dat zijn collega's in de Rand voeren en dat de minister coördineert.

Specifiek Randbeleid
 
Minister Weyts lanceert ook volgend jaar twee oproepen voor impulssubsidies. Een jury selecteert uit de ingediende projecten diegene die het Vlaamse en groene karakter van de Rand het meeste bevorderen. Vorig jaar was dat o.a. Expat op pad, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Zaventem, Tervuren en Hoeilaart voor een beter onthaal van expats. Het project loopt over 3 jaar en wordt gecoördineerd door vzw ‘de Rand'.

Vzw ‘de Rand' bestaat in 2017 20 jaar. Het viert die verjaardag met een artistiek programma met Nederlandstalige muziek i.s.m. Nekka, en met een symposium in het najaar. De werking van de vzw wordt ook aangepast aan het nieuwe decreet deugdelijk bestuur. Daartoe komen er een decreetswijziging en een statutenwijziging, waarna geïnteresseerde kandidaten zich kunnen melden voor de functie van onafhankelijke bestuurder. Er wordt ook een regeringscommissaris aangesteld. 

Weyts publiceert eind 2016 ook een kaart met alle toegankelijk groen dat de Vlaamse Overheid in de Rand beheert. Daarna laat hij de overige groeneigendommen oplijsten. 

Weyts wil een goed onderbouwd Randbeleid, en ondersteunt daartoe een aanpassing van de site van het Documentatiecentrum en ook de tweede Taalbarometer. 

Deze taalsurvey bij 2500 Randbewoners wordt in 2017 voorbereid. In 2018 zal het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) de enquêtes en analyses afronden. Weyts laat ook een mogelijke afstemming van het informatieaanbod in de Rand onderzoeken.

Andere beleidsdomeinen

Weyts is ook mobiliteitsminister en stelt een ontdubbeling van de Ring rond Brussel in het vooruitzicht. Er komen ook ruim 40 kilometer extra fietspaden, 60 kilometer nieuwe tramsporen en een trambus tussen de Heizel en de luchthaven. 

Samen met zijn collega van cultuur laat hij een onderzoek voeren naar de haalbaarheid van een cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand. Dat onderzoek zal drie jaar duren. 

Er is daarnaast drie miljoen vrijgemaakt voor aan aantal verstedelijkte kernen in Halle-Vilvoorde die niet erkend zijn als centrumstad, maar wel te kampen hebben met grootstedelijke problemen. 

Op het vlak van onderwijs komen er de volgende jaren 1.540 extra plaatsen bij in scholen in de Vlaamse Rand."

Bron: documentatiecentrum Vlaamse Rand. Nieuwsbrief december 2016.

woensdag 21 december 2016

Toekomst VUB Campus Sint-Genesius-RodeWij  lezen in de jongste “Buurten”  op blz. 3 (Telex) dat de burgemeester van Rode in contact staat met de VUB en een derde geheim  gehouden partij om de voormalige VUB-ULB campus  aan de Paardenstraat  Bierenberg een nieuwe bestemming te geven. De gebouwen staan al jaren leeg...

Geert Bourgeois heeft  indertijd nog pogingen  gedaan om dat complex en omliggende gronden  door de Vlaamse overheid in handen te laten nemen. Er was sprake van technologie- en innovatieprojecten  of een variant van het  Mechelse Technopolis, als ik mij dat nog goed herinner. Dit plan werd afgeblazen vanwege niet haalbaar  en financieel  niet rendabel…

Volgt  het kabinet  van de bevoegde minister Ben Weyts dit op? Moeten wij ons hier zorgen over maken, in de zin van één of ander vastgoedproject? Is de Vlaamse overheid nog geïnteresseerd?

Roger Swalens

zondag 18 december 2016

Na Lot nu Ruisbroek

Het gemeentebestuur, de centrale kerkfabriek, de kerkfabriek van Ruisbroek, de parochie van Ruisbroek en enkele betrokken inwoners van “Ruisbroek droomt” zijn ingegaan op de oproep van de Vlaamse overheid in verband met   “een ontwerpend haalbaarheidsonderzoek inzake transformatie van Kerkgebouwen”. Alle partijen zijn het er over eens dat de kerk van Ruisbroek moet blijven bestaan, zowel als gebouw als voor de eredienst.  Ze willen wel nagaan welke nieuwe functie het schip van het gebouw in de toekomst kan krijgen.

Dit "herbestemmingsonderzoek" zal circa 6 – 8 maanden in beslag nemen. Het moet uitmonden in een gedeeltelijke herbestemming  op basis van een gedetailleerde kostenraming.

De belangrijkste afspraken en uitgangspunten zijn de volgende:
1, Het  initiatief  komt van het gemeentebestuur, uiteraard na een informatieronde bij het centraal kerkbestuur en het kerkbestuur Ruisbroek. Bij de herwaardering van het dorpscentrum, wil het gemeentebestuur graag ook de kerk integreren, zowel functioneel als stedenbouwkundig.        
2, De kerk blijft bewaard als gebouw. Een afbraak is uitgesloten.    
3, Een gedeelte van de kerkruimte blijft bewaard  en opgewaardeerd  voor de katholieke eredienst.
4, Tenslotte zal worden bestudeerd  welke maatschappelijk relevante invulling aan een ander gedeelte van de kerk kan krijgen.
5, Een gedeeltelijke herbestemming kan enkel als het bisdom hiermee instemt.

zaterdag 17 december 2016

Jaagpad succes voor Fietsers

Dagelijks 858 fietsers  aan sluis in Ruisbroek

Het jaagdpad langs het kanaal tussen Brussel en Halle is de drukste fietsroute uit onze regio. Dagelijks worden aan de sluis in Ruisbroek 858 fietsers geteld. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de fietstelweek die RINGtv kon inkijken.
 
Eind september werden tijdens de fietstelweek alle fietsbewegingen geregistreerd en alle fietsersstromen in onze provincie in kaart gebracht. Met die informatie kunnen zowel lokale als bovenlokale overheden gericht hun fietsbeleid verbeteren.

De Fietsersbond en Fietsberaad Vlaanderen lanceerden hiervoor ook een gratis FietsTelApp. Via die applicatie konden fietsers hun gefietste kilometers en de gebruikte route laten registeren.

Uit de eerste resultaten blijkt dat het jaagpad langs het kanaal Brussel-Charleroi de drukste fietsroute is in onze provincie.

woensdag 7 december 2016

Waarom Boomkapppingen in HalleBoomkappingen zorgen voor onrust in Halle

Streekvereniging Zenne en Zoniën kreeg de jongste dagen verschillende klachten binnen van omwonenden en natuurliefhebbers over het onverwacht vellen van bomen op het grondgebied van de stad.
Het gaat meer bepaald over de bovenste bermkant van de ring om Brussel ter hoogte van de A. Bosmansstraat in Buizingen en over het vellen van bomen langs de Beerstestraat die gedeeltelijk wordt heraangelegd.

Bij de stad Halle was blijkbaar niemand vooraf op de hoogte van deze werkzaamheden. De stadsdiensten en de Milieuraad blijven zelf ook in het ongewisse over de ware toedracht.
De stedelijke milieuraad heeft dit thema veelvuldig besproken en ontving onlangs nog een afvaardiging van het Agentschap Wegen & Verkeer tijdens een milieuraadszitting. Daar bleek dat ze zoveel mogelijk groen sparen, maar dat functionele en veilige wegen hun hoofdbekommernis zijn. 
Vermoedelijk kaderen de intensieve snoeiwerkzaamheden binnen die filosofie. Indien de kap kadert binnen een gefaseerd terugzetbeheer (bermbeheer), dan is een kapvergunning niet nodig.
Desalniettemin kijkt Zenne en Zoniën uit naar een reactie van het Agentschap Natuur & Bos en het Agentschap Wegen & Verkeer. Volgens de vereniging is er wel nood aan degelijke informatie voor en aan de burgers.

vrijdag 2 december 2016

ERF GOED OP GEVOELIGE PLAATEr is een wedstrijd
Er is een wedstrijd
Die je ooit winnen kanErfgoed, dat is voor ons alles wat de moeite waard is om bewaard te blijven.In een land waarin verstedelijking nooit vlugger verliep dan nu, moet veel beschermd worden en nog meer bewaard blijven. Foto’s kunnen helpen bij waarde, waardering, bewaring. Daarvan is Streekvereniging Zenne en Zoniën overtuigd.Daarom schrijven we een wat bijzondere fotowedstrijd uit. Daarbij nodigen we je uit om zelf origineel waardevol erfgoed ’op de gevoelige plaat’ vast te leggen. Want beelden helpen bewaren.Natuurlandschappen, dorpsgezichten, merkwaardige gebouwen of hun kleinere details, trage wegen horen er bij. Wij vragen je om ze op een originele manier in beeld te brengen, zodat hun waarde in het oog springt en onze waardering ervoor toeneemt. Je mag één enkele foto maken, maar ook een reeks rond hetzelfde thema of onderwerp. Je werkingsgebied is de streek tussen Zenne en Zoniën, meer bepaald Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.We hebben geen vaste regels of ingewikkeld reglement. Zend gewoon je werk in een goed digitaal fotoformaat naar zenzofoto@gmail.com. Vermeld je voornaam en naam, mailadres en de plaats en datum van je opname(s).Je inzending wordt beoordeeld door een jury van onze vereniging die is aangevuld met professionele fotografen.Wanneer inzenden?Je mag continu inzenden tussen 1 maart en 30 november 2017. Aan het einde van elke maand kiezen we een of meer maandfavorieten. Uit de maandfavorieten, die alleszins een prijs krijgen, worden de eindwinnaar(s) gekozen in de loop van december 2017.

Wat win je er mee? Een leuke prijs voor alle eindwinnaars en een attentie voor elke deelnemer. Je levert tegelijk een mooie bijdrage in onze inzet om het Erfgoed in onze streek te bewaren en op te waarderen.

Je foto wordt eventueel gebruikt in ons tijdschrift “De Zevende Kracht”, op onze webstek en/of in één van onze nieuwsbrieven. Dit alles met jouw goedkeuring vooraf en met of zonder vermelding van je naam. Meer informatie weldra op http://zevendekracht.blogspot.be/