donderdag 22 september 2016

Ontnederlandsing Vlaamse Rand

cijfers taal moeder-kind 2015 opnieuw alarmerend


Ontnederlandsing Vlaamse Rand gaat onverminderd door

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) B ontving van de Vlaamse administratie de jongste demografische cijfers voor het jaar 2015, meer bepaald de gegevens over het taalgebruik van de moeders van borelingen in Vlaams-Brabant. Deze cijfers wijzen opnieuw op een belangrijke achteruitgang van het aandeel Nederlandstalige moeders in Halle-Vilvoorde.

Wanneer we de vergelijking maken met 2004 stellen we een daling vast van het percentage Nederlandstalige moeders in Halle-Vilvoorde van 58,2 naar 47,1 procent in 11 jaar tijd. Dit betekent dat dit aandeel Nederlandstalige jonge gezinnen jaarlijks met een vol procent daalt. Het jongste jaar is er zelfs een daling met bijna 2 procent (van 49 naar 47,1)! Omgekeerd is het aandeel anderstalige jonge moeders in diezelfde periode gestegen van 9 naar 20,8 procent, wat dus een stijging betekent van ruim 1 procent per jaar.

Het aandeel Franstalige moeders steeg op 11 jaar met bijna 7 procent (van 25,2 naar 32,1 of van een kwart naar bijna een derde). De stijging aan Franstalige kant is vooral opmerkelijk sinds 2010: van 27,1 procent naar 32,1 of jaarlijks precies 1 procent erbij. Deze cijfers bewijzen dat de verfransing van de Vlaamse Rand helemaal niet stagneert.

In de zes faciliteitengemeenten stellen we zowel voor de vergelijkingsperiode 2004-2015 als voor 2010-2015 op bijna alle plaatsen een forse daling vast van het aandeel Nederlandstaligen. Alleen in Wezembeek-Oppem is er de jongste 2 jaar een gunstige evolutie (van 7,1 in 2010 naar 12,5 en 10,3 procent). 

Meest schrijnend is de situatie in Drogenbos, waar in 2015 voor het eerst geen enkel Nederlandstalig gezin met een boreling werd opgetekend (nog 13 procent in 2004).
De sterkste daling zien we in Wemmel en Sint-Genesius-Rode, waar in 2004 nog respectievelijk 27,3 en 26,1 procent Nederlandstalige moeders genoteerd werden en in 2015 nog amper 10,8 en 12,1 procent.   

In de rest van Halle-Vilvoorde stellen we tussen 2004 en 2015 de meest opmerkelijke verschuivingen vast in Asse (-25,1N, + 20,9A),  Grimbergen (-20,1N,+15,7F,+16,2A), Lennik (-25,1N,+19,3F), Liedekerke (-23N), Overijse (+19,2F), Vilvoorde (-15,9N, +22,5A) en Zaventem (+15,5A).

De situatie is het meest alarmerend in Sint-Pieters-Leeuw, waar al sinds 2004 beduidend meer Franstalige jonge moeders genoteerd worden dan Nederlandstalige, en in Machelen, waar het aandeel Nederlandstalige jonge moeders vooral de jongste jaren fors daalde tot amper een kwart.
Daarnaast zijn ook Zaventem (meer F dan N sinds 2009) en Vilvoorde (sinds 2013) op een structurele wijze aan het verfransen. Ook in BeerselOverijse en Hoeilaart zijn er de jongste jaren meer geboorten in Franstalige gezinnen dan in Nederlandstalige.

Deze cijfers tonen voor de zoveelste maal aan dat de situatie in de Vlaamse Rand helemaal niet verbetert of zelfs maar stagneert. Ze bewijzen integendeel dat er veel te veel jonge Nederlandstaligen ten gevolge van de demografische druk vanuit Brussel blijven wegtrekken uit de streek waar ze hun jeugd doorbrachten. De verdringing van Nederlandstaligen blijft dus onverminderd doorgaan.

Deze alarmerende situatie moet hoogdringend gekeerd worden en dat is enkel mogelijk via een doordacht en intensief woonbeleid. Zowel de Vlaamse overheid als de provincie én de meeste gemeentebesturen schieten op dit vlak schromelijk tekort. De VVB wil dat deze drie beleidsniveaus hoogdringend werk maken van een kentering.  

Bron: Vlaamse Volksbeweging

dinsdag 20 september 2016

Wijnbrondal hersteld in Linkebeek
Een deel van het Wijnbrondal is sinds 1979 beschermd landschap. Sindsdien komen de problemen met deze mooie brok natuur meermaals op de agenda van de gemeenteraad, en sinds 1979 is het gemeentebestuur zich bewust van de belabberde toestand van deze unieke beekvallei. Tijdens de gemeenteraad van 14 mei 1981 interpelleert de toenmalige oppositiefractie LK2000 het schepencollege uitvoerig over deze problematiek en er volgt een interessante gedachtewisseling waaruit blijkt dat iedereen zich bewust is van de ernst van de zaak. Het grote probleem zijn de oude beuken op de steile hellingen die weinig onderbegroeiing toelaten, zodat er gemakkelijk bodemerosie optreedt. 

De talrijke bronnen langs de overzijde van de beek vormen een tweede moeilijkheid omdat het water niet gekanaliseerd wordt en het de weg erg drassig maakt. Een ploeg tewerkgestelde werklozen voerde rond die tijd wat onderhoudswerken uit aan de beekkanten en taluds, maar dat was een pleister op een houten been.

Sanering en landschapsplan


Het duurt nog tot in 2001 vooraleer het gemeentebestuur een ontwerper aanstelt voor de hoogdringende sanering van het Wijnbrondal en er opnieuw enkele kleine herstellingswerken worden uitgevoerd. Kwestie van de milieugroepen en de talrijke wandelaars te sussen.

In 2006 gaat het gemeentebestuur er eindelijk mee akkoord om in samenwerking met de diensten Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap een beheerscommissie op te richten die een landschapsbeheerplan opstelt. Dat is de enige manier om voor de saneringswerken subsidies te krijgen. De commissie gaat dat jaar van start onder leiding van mevrouw Timmermans, een landschapsarchitecte en lid van de commissie voor Monumenten en Landschappen, bijgestaan door ambtenaren van ruimtelijke ordening, het gemeentebestuur, de provincie, diverse milieuverenigingen (waaronder streekvereniging Zenne en Zoniën) en buurteigenaars. De commissie maakt een inventaris van het beschermde gebied op en stelt een gespecialiseerd studiebureauaan voor het ontwerpen van een landschapsbeheerplan.


Werken aan de beschermde holle weg zijn klaar


Volgens Toerisme Vlaams-Brabant is het Wijnbrondal waarschijnlijk de diepste holle weg van het Vlaams Gewest. Het wordt nog altijd als de parel van Linkebeek beschouwd en heeft in het verleden veel kunstenaars geïnspireerd. Vandaar ook de Franstalige benaming Vallée des Artistes. Het is bovendien een mooie verbindingsweg tussen de dorpskern en het gehucht ‘t Holleken.
De opmaak van het plan en de aanstelling van een studiebureau nemen veel tijd in beslag. Vooral de medewerking van de boordeigenaars, die niet willen opdraaien voor kosten of geen afstand willen doen van eigendom, zorgtvoor tijdverlies.
Het Vlaams Gewest kan uiteindelijk in 2009 het plan en de subsidies goedkeuren. Ondertussen is er al een voorlopig knuppelpad om de meest drassige stroken begaanbaar te houden. En in 2010 laat het gemeentebestuur de trap naar de Villalaan, die niet tot het beschermde gebied behoort, op eigen kosten herstellen. Een firma uit Beveren voert het puike werk uit voor 133.000 euro.

Hersteld ondanks erosieprobleem


De eerste fase van de eigenlijke saneringswerken gebeurt in 2011, als een 20-tal gevaarlijke beuken worden geveld om de begroeiing op de hellingen opnieuw te bevorderen. Eind 2015 gaat dan uiteindelijk de tweede fase van start, die net voor de zomer achter de rug was. Aan de overzijde van de beek werden draineringswerken uitgevoerd om de vele bronnetjes te kanaliseren, de bermen van de beek werden versterkt en de wandelweg grondig hersteld. De werken werden door een onderneming uit Aarschot uitgevoerd.

De kostprijs van deze werken zal oplopen tot ongeveer 340.000 euro, waarvan het Vlaams Gewest 283.000 euro subsidieert.

De zijbermen blijven echter zorgen baren. Het erosieproces zal wellicht voortgaan en de oude beuken blijven een bedreiging voor de afkalvende hellingen. Het is al een mooie realisatie, hoewel die veel vroeger had moeten gebeuren. Het Wijnbrondal s in elk geval voor een belangrijk deel in ere hersteld.

Jozef Motté
Bron: Sjoenke september 2016

maandag 19 september 2016

Openwandelingen in 2016Openwandelingen in 2016DatumThemaLocatiesamen met
Zondag 16 okt 14u
Trage wegenwandeling in Alsemberg
Verdere informatie volgt
NPT Beersel

Zondag 30 okt 14 u
Vlasmarktwandeling Hallerbos in het kader van het plan boommarter
Parking P2 bosmuseum Hallerbos
Natgids ZWB

Zaterdag 19 nov 14u00
Land van Teirlinck wandeling
Dworp Kerk St Gurik


Zondag 20 nov 14u00
Plan Boommarterwandeling in Essenbeek
Kerk Essenbeek HalleMeer Bos Welkom

Projectoproep aankoop van gronden voor bebossing

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil inzetten op meer bebossing in onder meer de Vlaamse Rand. Om dit doel samen te verwezenlijken richt het Agentschap zich tot zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen die een bijdrage willen leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen vanaf 2015 naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s.

Aankoopprojecten van gronden voor bebossing die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven krijgen voorrang. Ook projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke natuurdoelen in een Natura 2000-gebied, krijgen voorrang. Die voorrang geldt eveneens voor projecten die door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bijdragen tot de bescherming van planten en dieren via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s en voor projecten die bijdragen tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5 €/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 30 september 2016.
Meer informatie over dit project alsook de selectiecriteria zijn te verkrijgen via het Agentschap Natuur en Bos.

Vernieuwing van de VaarT

Infomarkten vernieuwing kanaal Charleroi

Boten_op_kanaal
Felix Merckx
 Waterwegen en Zeekanaal NV trekt op dinsdag 20 september het terrein op voor de eerste van drie infomarkten die de waterwegbeheerder in samenwerking met de lokale gemeentebesturen organiseert rond de streefbeeldstudie voor de opwaardering van het kanaal naar Charleroi in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.

 Het kanaal naar Charleroi heeft al een hele geschiedenis achter de rug.  De waterweg ontstond rond 1830 als verbinding tussen onze hoofdstad en de steenkoolbekkens in Wallonië.  Hoewel er sindsdien herhaaldelijk aanpassingswerken werden uitgevoerd, voldoet het kanaal vandaag niet meer aan de behoeften en is het aan een grondige opwaardering toe.  Het doel is daarbij niet alleen om sluizen en bruggen aan te passen om het kanaal beter toegankelijk te maken voor schepen. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wil ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren, zodat het er voor iedereen (nog) aangenamer toeven en ondernemen wordt.  

 De streefbeeldstudie die de krachtlijnen bepaalt voor deze broodnodige modernisering op de grondgebieden van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos, is zo goed als klaar.  Tijd dus om bewoners en ondernemers in deze gemeenten kennis te laten maken met dit ambitieuze plan!  Op de infomarkten die Waterwegen en Zeekanaal NV organiseert in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen kan het publiek na een korte inleidende presentatie over het project een bezoek brengen aan de tentoonstellingsruimte waar de plannen aan de hand van infopanelen bevattelijk worden voorgesteld en waar men tegelijk vragen kan stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van W&Z en de gemeente. 

 Op volgende locaties en data kan het publiek infomarkten bezoeken:

  • 20 september '16: Sint-Pieters-Leeuw - om 16, 17, 18, 19 en 20u00 in zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198
  • 13 oktober '16: Beersel - om 18, 19, 20 en 21u00 in zaal Blokbos, Beerselsestraat 2
  • Nog te bepalen: Drogenbos
 Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. 

Bron: Editiepajot/F. Merckx