vrijdag 23 oktober 2015

Lindeproject Vlezenbeek

Lindeproject Leeuwse Natuurvrienden


2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_01 Binnenkort starten Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden met hun lokale Natuurpuntafdeling in Vlezenbeek met de omvorming van een – kaprijpe – populierenplantage naar een lindenbos.
Of liever: een gemengd lindenbos, want hoewel de nadruk ligt op zomer- en winterlinde, komt er ook zomereik, wintereik en haagbeuk aan te pas. En een mooie boszoom met rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, enz…


2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_02
Zobbroekbeekvallei
Sinds 2005 zijn de Leeuwse natuurvrienden gestart met het uitbouwen van een natuurgebied in de Zobbroekvallei.
De afgelopen jaren werd 3ha populierenbos omgevormd tot een inheems broekbos met els, es, eik en hazelaar.
Vanaf 2016 zal het lindeproject uitgevoerd worden in een geïsoleerd bosje langs de Pedestraat.

donderdag 22 oktober 2015

Meer industrie op Dassenveld

Meer industrie op het Dassenveld in Halle?


De provincie Vlaams-Brabant houdt deze optie open in haar masterplan over de ruimtelijke toekomst van Halle. 

Vlaams-Brabant en  Halle maakten samen een masterplan op met de grote richtlijnen over hoe Halle als stad ontwikkelt op het vlak van ruimtelijke ordening. 

'Halle heeft zo'n 170 hectare aan bedrijvenzones, verspreid over zijn grondgebied. het is niet de bedoeling om hier grote nieuwe open ruimten aan te snijden om er industrieterreinen van te maken. We willen vooral inzetten op het optimaliseren van de bestaan de zones omdat die vaak nog niet helemaal zijn ingevuld', aldus Daan Demey die voor de provincie op de opmaak van het masterplan 
coördineerde. 
 
 
De provincie ook zoek naar nieuwe mogelijkheden om op termijn uit te breiden. Maar een zone aan de afrit van de E19 in Hondzocht aan de Hondzochtsesteenweg en ter hoogte van het vroegere Druco in de Beertsestraat werd niet weerhouden omdat de weerslag op het landschappelijk waardevol gebied te groot zou zijn.

Maar een mogelijkheid om op termijn, als de nood zich aandient, het Dassenveld uit te breiden, ligt wel op tafel. De provinciehierbij aan een strook landbouwgebied tussen de Colruytgebouwen en de Hogemierweg aan de achterzijde van het Dassenveld. Het zou gaan om een zone voor kleinere bedrijven. Er lopen hoogspanningsmasten door het gebied zodat de bouw in hoogte beperkt is. Het kan enkel aangesneden worden als de A8 omgevormd is tot een volwaardige autosnelweg en vrachtwagens vanop het Dassenveld direct de autosnelweg kunnen oprijden zonder het wegennet in Halle zelf te overbelasten.

Halle is het met het voorstel van de provincie niet eens en wil tegen een mogelijke uitbreiding van het Dassenveld bezwaar in te dienen. 

Over deze plannen loopt van 19 oktober tot 15 december een openbaar onderzoek. De plannen liggen ter inzage bij de provincie en zijn ook digitaal te consulteren op www.vlaamsbrabant.be/afbakeninghalle.