woensdag 24 juni 2015

Medeplichtig aan Diefstal in Beersel

De kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad berichtten de jongste tijd over de geplande verkoop van het Herman Teirlinckhuis door de gemeente Beersel.

De titel in HLN liegt er niet om: Beersel en de inwoners van Beersel zijn bestolen door de Vlaamse Regering omdat die het Teirlinckhuis en de tuin er rond heeft beschermd. Twee bouwgronden en het huis zijn in waarde gedaald. Diefstal, zegt een Beersels politicus.

Onze vereniging organiseerde in 2013 mee het verzet tegen de sluiting van het Teirlinckmuseum en de geplande verkoop van dit waardevol patrimonium. Zijn wij nu medeplichtig aan diefstal?

Groot Brussel blijft Francofone DroomTerug van weggeweest? De Brusselse Metropolitane Gemeenschap (Communauté Métropolitaine Bruxelloise of  CMB). De krant Le Soir bracht de concrete plannen van Brussels Minister-President Vervoort (gesteund door Waals MP Magnette) op 11 juni naar buiten: de CMB zou geleid worden door ‘un comité intergouvernemental’ van telkens vijf ministers uit de Brusselse, de Vlaamse en de Waalse regering. Tegelijk komt er ‘une assemblée métropolitaine’, een soort parlementaire vergadering van 115 leden, waaronder de 111 gemeenten van het oude Brabant, een vertegenwoordiger van elk gewest en van de federale staat.

We krijgen er volgens deze francofone wens in dit ingewikkelde land nog maar eens een parlement bij. Het parlement van Groot-Brussel van de toekomst. De Vlaamse regering heeft hierop negatief gereageerd, maar dit belet niet dat de onderhandelingen verder lopen. De Franstalige partijen hebben overigens machtige wapens om een en ander te forceren: er moeten als gevolg van de staatshervorming zoveel tientallen samenwerkingsakkoorden worden gesloten tussen de gewesten en gemeenschappen, dat de Vlaamse regering heel gemakkelijk kan gechanteerd worden. 


dinsdag 23 juni 2015

Leeuw vecht voor NatuuR

Actie "Red de Zuunvallei" - Het is nog niet te laat

 
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden v.z.w., hecht veel belang aan de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaten omdat een erkenning een aantal zekerheden inhoudt op het vlak van duurzaamheid, wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer en financiële ondersteuning voor aankoop en beheer. Voor een erkenning zijn een aantal criteria vastgesteld, die men nu bij ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) aan het herbekijken is in het kader van een nieuw natuurdecreet. NP-Leeuwse Natuurvrienden is bijzonder ongerust omdat, wanneer we de nieuwe criteria gaan toepassen op een gebied als de Zuunvallei,  dan een erkenning als natuurreservaat niet meer mogelijk zal zijn. Enkele voorbeelden: de nieuwe criteria stipuleren dat natuurgebieden niet langer meer in aanmerking komen voor erkenning indien ze kleiner zijn dan 10 ha (aaneensluitend gebied, 5 + 2 + 3 is in dit geval niet gelijk aan 10) of eigendom zijn van OCMW’s , gemeenten en andere overheden. Op vlak van natuurwaarden gaat men zich volledig focussen op de IHD's (Instandhoudingsdoelen), maar een aantal biotopen zijn er echter niet in opgenomen , zoals onze soorten- en structuurrijke graslanden waarvan de Zuunvallei een prachtig voorbeeld is, met dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, of ook nog de oude hoogstamboomgaarden enz.. Er wordt in de nieuwe criteria ook zeer weinig rekening gehouden met bescherming van leefgebieden van soorten (Europese annexsoorten, habitattypische soorten en soortenbeschermingsplannen)


Vandaar de bezorgdheid en de oproep naar de minister: aanvaard deze nieuwe criteria opgesteld door ANB niet en ‘Red de Zuunvallei’ samen met de grote meerderheid van de natuurgebieden in onze streek (in Vlaanderen!).
Voor de NP-Leeuwse Natuurvrienden
Daniël Van De Gucht

secretaris

Behoud Natuurgebieden

Natuurpuntactie in BEERSEL

Editiepajot_beersel
Ingezonden foto
Mensen vragen zich af wat die slogan ‘Red de Weikes, Joke’ betekent. Terecht want Natuurpunt is op de borden zeer karig met uitleg. Bedoeling is dat je naar Natuurpunt surft en daar dan de petitie tekent. Uiteraard gaat het niet over “de Weikes” in Dworp maar over de natuurreservaten in gans Vlaanderen.
 Vlaams minister Joke Schauvlieghe heeft een nieuw natuurdecreet in de maak waardoor ‘natuur in je buurt’ sterk wordt bedreigd. Vorig jaar nog toonde een enquête van Natuurpunt aan, dat de Vlaming er aan  houdt natuurgebied in zijn nabije omgeving te hebben.
Wat staat er op het spel ?
1.   - De steun aan Natuurpunt voor aankoop en beheer van natuurgebieden kleiner dan 10 ha wordt afgeschaft. Nochtans zijn dat juist de kleine pareltjes natuur die op wandelafstand van woonkernen liggen.
2.    - Subsidies voor aanleg en onderhoud van speelbos, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers worden afgeschaft of drastisch verminderd. Bezoekerscentra van Natuurpunt in grotere gebieden worden daardoor met sluiting bedreigd.
3.   - Vlaamse natuur die niet onder Europese richtlijnen valt, krijgt nog nauwelijks steun voor aankoop en beheer omdat al het geld zal gaan naar grotere Europese natuurreservaten. Nodig! maar natuur in de buurt is even eens nodig en verdient dus even goed steun.
4.   - Ook natuurreservaten die nu door Natuurpunt samen met een gemeente beheerd worden krijgen geen steun meer. Gevolg, alle kosten worden afgewenteld op de gemeenten en Natuurpunt.
Daarom had natuurpunt Beersel een bord geplaatst tegen de afsluiting tegenover het Gravenhof in Dworp, maar lang heeft dat er niet gehangen want na 2 dagen was het al door vandalen neergehaald. Juist nu iedereen zo gelukkig is met de inrichting van boomgaarden en weideafsluitingen in de Weikes door de VLM. In de nabije toekomst moeten deze gronden door Natuurpunt overgekocht worden van de Vlaamse Landmaatschappij zodat een prachtige natuurverbinding ontstaat tussen het Hallerbos en het Gravenhof in Dworp.

zondag 21 juni 2015

200 jaar Waterloo Hondzocht in Halle

De slag van Waterloo/Hondzocht

Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / Belangrijk volk op de hoeve Malavisé
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / Redevoering van Prof. Em. Dr. Luc De Vos
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / Dhr. Henne Schuwer, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden aan het woord
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / de paas-soldaten
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / de paas-soldaten
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / Dhr Lode De Witte hield zijn redevoering
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / de wens naar vrede werd bezongen door volksmuzikanten
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / Bij de herdenkingsplaat 'De Vrede van Hondzocht' werden bloemen neergelegd
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / Bij de herdenkingsplaat 'De Vrede van Hondzocht' werden bloemen neergelegd
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / Bezoek aan het museum
 
Editiepajot_halle
Foto © Elsie De Greef / De plechtigheid werd afsloten met een receptie in de Malavisé-hoeve
 
Hondzocht stond zaterdag 20 juni helemaal in het teken van de slag van Waterloo. Het tweede hoofdkwartier van Wellington lag op 18 juni 1815, in de hoeves Malavisé en Yserbyt in Hondzocht  en dit werd herdacht met redevoeringen van Prof. Em. Dr. Luc De Vos, Dhr. Henne Schuwer, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden en Dhr. Lode De Witte, provinciegouverneur.
De plechtigheid begon met de aankomst van de vleugeladjudant van Zijne Majesteit Koning Filip in de Malaviséhoeve. Er werd gestart met een redevoering van Prof. Em. Dr. Luc De Vos, hij had het onder andere over de cruciale rol van het 'Leger der Nederlanden' in de slag van Waterloo. Frederik, Prins van Oranje stond aan het hoofd van de 2de linie die Brussel, Antwerpen en Oostende moest verdedigen. Hij moest de weg naar de havens beveiligen indien de Britten de slag in Waterloo verloren. In 5 stappen werd de rol van het leger, een internationale troepenmacht (17.000 Belgen, Nederlanders, Duitsers, Britten, Zweden, Russen) dat in Hondzocht verbleef uit de doeken gedaan. Een belangrijk feit was het gevecht te Quatre-Bras, waar de Prins Van Oranje en generaal Jean-Baptiste Van Merlen, Wellington redde. Door de troepen van Maarschalk Ney een halt toe te roepen hebben zij de geschiedenis een andere wending gegeven. Indien zij de Fransen niet hadden verslagen dan werd Wellington die nacht zelf gevangen genomen en was er nooit een slag van Waterloo geweest.
Dhr. Henne Schuwer, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, was fier om als Nederlander aanwezig te zijn op zo een belangrijke herdenking. Hij vond de samenwerking tussen de verschillende landen het begin van het proces van de eenheid van Europa.
Tijdens deze plechtigheid volgden de paas-soldaten de weg die Frederik, prins van Oranje, op 18 juni 1815 met zijn Etat-Major aflegde, om naar de molen van Hondzocht te rijden. Van op de molen van Hondzocht, kon hij de omgeving evalueren en de slag van Waterloo volgen want de slag van Waterloo had plaats op slechts 15 km van de molen.
Aan de molen van Hondzocht keerden de paas-soldaten terug naar het pleintje, hoek Bellinghenstraat/Edenigensesteenweg. De soldaten stelden zich op in U-vorm en Dhr Lode De Witte hield zijn redevoering. De Provincie Gouverneur had het over Napoleon, het genie, wat hij heeft gerealiseerd oa ons burgerlijk rechtboek vindt zijn oorsprong bij Napoleon maar natuurlijk was Napoleon ook een dictator. Hij kwam tot het besluit dat we een democratie nodig hebben om goed te regeren. Daarna werd de wens naar vrede bezongen door 9 volksmuzikanten, waaronder Walter Evenepoel.
Bij de herdenkingsplaat "De Vrede van Hondzocht" werden bloemen neergelegd door achterkleinkinderen van een familie 'Rechtvaardigen onder de Volkeren' een Rwandees gezin (slachtoffers van de Rwandese genocide), de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, de Gouverneur van Vlaams Brabant en andere genodigden.
 
De plechtigheid werd afsloten met een receptie in de Malavisé-hoeve en een vrij bezoek aan het voor de gelegenheid ingerichte museum.

maandag 1 juni 2015

Hondzocht 20 en 21 juni 2015Hondzocht 1815/2015

Alles is begonnen met het ontdekken van het 2de hoofdkwartier van Wellington, in de hoeves Yserbyt en Malavisé door de Werkgroep Oud Halle/Oud Lembeek in 2003.

Frederik, Prins van Oranje (zie afbeelding), was op 18 juni 1815 in Hondzocht, aan het hoofd van een geallieerde troepenmacht van 17.000 soldaten: Belgen, Nederlanders, Engelsen, Duitsers, Zweden en Russische Kozakken. Die morgen reed hij met zijn "état-major" naar de molen van Hondzocht. Van op de heuvel keek hij naar de omgeving en in de richting van Waterloo. Waterloo dat slechts op 14 kilometer van Hondzocht ligt.

Op 20 juni 2015 wordt de 200-jarige herdenking gevierd van de slag van Waterloo/Hondzocht.

Het slagveld was dus veel groter dan men tot nu dacht. De tweede linie, onder bevelvoering van Frederik Prins van Oranje, was door Wellington gepland, om bij nederlaag, zijn aftocht naar de zee (Antwerpen/Oostende) te vrijwaren.

Kan men dit vergelijken met het Belgische leger in 1940? Toen was het Belgische leger, o.a. in Adinkerke, met o.a. de Belgische Lansiers, de buffer tussen de Britse en Franse troepen en de Duitse overmacht. Het liet de "operatie dynamo" toe in Duinkerke, met de inscheping van de Britse en Franse troepen naar Engeland. Een rol die het Belgische leger dapper speelde. Dikwijls wordt dit in de Franse geschiedschrijving "moedwillig?” vergeten.

De feestelijkheden in Hondzocht starten op 20 juni 2015 om 11 u met een redevoering van Prof. Em. Dr. Luc De Vos over de cruciale rol van het "Leger der Nederlanden" in de slag van Waterloo. Hij zal ook spreken over de "Lembeekse soldaten" als levend erfgoed, herinnerend aan de aanwezigheid van 17.000 geallieerde soldaten in Hondzocht op 18 juni 1815.

Het was burgemeester Claes van Hondzocht die een eeuwenoude pestprocessie opnieuw aankleedde met de uniformen van de Belgische Carabiniers en Cavalerie. Later kwamen er de "Etat-Major" en de soldatengroep Congo bij.

Achteraf spreken Dhr. Henne Schuwer, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, en Burgemeester Dirk Pieters.

Gouverneur Lode De Witte houdt daarna een redevoering aan de kruising Bellingenstraat/Edingensesteenweg bij de herdenkingsplaat "De Vrede van Hondzocht".

Bloemen worden neergelegd door achterkleinkinderen van een familie "Rechtvaardigen onder Volkeren" en een Rwandees gezin, die de genocide in Rwanda overleefde. Daarna volgt het neerleggen van bloemen door de Provincie Gouverneur en de andere genodigden.

Bij het begin van de plechtigheid op Malavisé, starten de soldatengroepen van Lembeek een mars vanaf de hoeve Claes naar Malavisé, langs de oude Vestingstraat, naar de Molen van Hondzocht. Daar stellen zij zich op aan het gedenkteken van "De Vrede van Hondzocht", voor de plechtigheid met de ambassadeur.

Na de plechtigheid starten de feestelijkheden met twee tentoonstellingen, opvoering van een wagenspel "Nog van da" in het Lembeeks, "Met kar en paard" de Prins van Oranje achterna", enz.…

Hondzocht 1944/2015

Hondzocht 1944/2015, op zondag 21 juni 2015, herdenkt men de bevrijding door de Welsh Guards op 3 september 1944 van Hondzocht/Halle/Brussel. Hondzocht is zo het eerste Vlaamse dorpje dat bevrijd werd door de Britten.

De plechtigheid start om 11 u op de centrale begraafplaats van Halle. 105 Britse soldaten van WO I en WO II liggen hier begraven.

De plechtigheid start met een oproep naar de Britse pers om aan de families van de gesneuvelden te vragen contact op te nemen met de Werkgroep Oud Halle. Van die 105 soldaten is er maar één met een gekende geschiedenis: de broer van Conan Doyle (auteur van Sherlock Holmes).

Mevr. Alison Rose, Brits Ambassadeur, zal daarna haar rede houden.

De plechtigheid zal afgesloten worden aan de "Vrede van Hondzocht”, met een rede van Schepen Marc Snoeck (stad Halle) en het neerleggen van bloemen.

Na de plechtigheid blijven de tentoonstellingen en andere activiteiten open voor bezoekers.