zaterdag 25 januari 2014

Streekvereniging vraagt bescherming Lotse Sint-Jozefskerk

De neogotische Sint-Jozefskerk in Lot, deelgemeente van Beersel, Vlaams-Brabant, is opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed.(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/38900).

De parochiekerk Sint-Jozef dateert uit 1910 en is ontworpen door onder meer architect Herman Lemaire, baanbreker op het gebied van neostijlen. Ook de architecten Christiaan Veraart en Henri Jacobs hadden een belangrijke inbreng. De laatstgenoemde is de architect van de merkwaardige pastorie van Lot.

Lot is ontstaan uit het samenbrengen van die delen van het grondgebied van Dworp en van Sint-Pieters-Leeuw met het kanaal Brussel-Charleroi waar zich geleidelijk veel industrie vestigde. De katholieke kerk wilde daar blijkbaar ook meteen met een eigen parochie en een eigen kerkgebouw aanwezig zijn. Nu wil ook het bisdom de kerk liever kwijt.

Volgens Streekvereniging Zenne en Zoniën moet absoluut worden vermeden dat men daarbij al te voortvarend te werk gaat. “Bij het schepencollege van Beersel valt te horen dat het bestuur er alles wil aan doen om de sloop te vermijden. Onze vereniging reikt daarbij een helpende hand en vraagt een betere bescherming. Wij vragen bij de Erfgoedcel Vlaanderen om een uitbreiding van de bescherming van het gebouw, zijn omgeving en de aanpalende pastorie als dorpsgezicht en meer specifiek: Voor het kerkgebouw: het geheel, met inbegrip van het interieur,  voor de pastorie: enkel het gebouw, eventueel ook het interieur indien voldoende waardevol.

Het nummer 45-46 van “En het dorp zal duren..” van het Heemkundig Genootschap “van Witthem” Beersel (april-september 2010) geeft al heel wat informatie over de beide gebouwen en over het belang van de architecten die kerk en pastorie bouwden..

Professor Luc Verpoest  van de KU Leuven hield in april 2010 over de rol van Lemaire en Veraart in de doorbraak van neostijlen een voordracht in Lot (naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het kerkgebouw en de parochie).

In 2010 vierde de parochie nog haar honderdjarig bestaan; de voorbije jaren investeerde Beersel ook nog om en bij de 600.000 euro in herstellingswerken aan de kerk.

vrijdag 24 januari 2014

Boommarter zet door


Plan Boommarter is primeur voor Vlaanderen 

Verdere bosuitbreiding en ingroening van landschap ten zuiden van Halle -Samenwerking en concrete doelstellingen in plan 2014-2020 -  Ondertekening van nieuwe overeenkomst op donderdag 6 februari 2014 om 10u bij familie Wauters-Goessens, Dries 18, 1500 Halle (laarzen voorzien).

Europese topnatuur in Halle versterken en verbinden, daar draait het om in het Plan Boommarter. Stad Halle, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei engageren zich hiervoor.  In en rond het Hallerbos, Lembeekbos, Kluisbos en het Kasteeldomein van Lembeek willen al deze partners meer bos en vooral ook meer natuurlijke verbindingen - hagen, boomgaarden, poelen … - met onze tuinen realiseren zodat planten, dieren  en uiteraard onze inwoners zich thuis voelen.
De samenwerkingsovereenkomst die nu ondertekend wordt legt de afspraken tussen de verschillende partners en de concrete doelstelling vast van 2014 tot 2020.
De partners van Plan Boommarter onderteken een formele overeenkomst waarin de middelen en doelstellingen tot 2020 vastgelegd worden. De bestaande samenwerking wordt versterkt en concreter gemaakt: deze aanpak is een primeur voor Europese topnatuur in Vlaanderen en dient als referentie voor samenwerking in andere gebiedsprojecten.
Plan Boommarter staat voor de uitwerking van een groot bos- en natuurcomplex ten zuiden van Halle. Hierbij worden de bestaande bos- en natuurelementen versterkt en eventueel omgevormd of uitgebreid. Het gebied wordt niet enkel opgewaardeerd voor de natuur, maar evenzeer voor de inwoners en Hallenaren door telkens aandacht te geven aan ontsluiting, wandelwegen en lokaal overleg.
 Het Regionaal Landschap krijgt als opdracht om het plan te coördineren en in te zetten op het  aanplanten van natuurelementen en het betrekken van inwoners en landgebruikers. Door de bestaande bos- of natuurgebieden te verbinden en uit te breiden, kunnen we tot een aaneengesloten gebied te komen waar ook plaats is voor landbouw, bewoning en recreatie.
ANB en Natuurpunt hebben middelen voorzien om bijkomende reservaten aan te kopen en in te richten. Zo werkt Plan Boommarter mee aan de realisatie van de Europese Natura 2000-gebieden voor Hallerbos en omgeving. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we tegen 2020 terug boommarters in het gebied verwelkomen.”
Plan Boommarter zelf bestaat sinds 2006. Naast bovenvermelde partners heeft ook Bos+ ons gebracht tot waar we staan. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei krijgt ook specifieke steun van Provincie Vlaams-Brabant om deze coördinerende rol op te nemen.

Contactpersonen:
-          Agentschap voor Natuur en Bos: regiobeheerder Patrick Huvenne, 02 658 24 60, Patrick.Huvenne@lne.vlaanderen.be
-          Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei: Alwin Loeckx, 0494 236 349,
alwin@pajot-zenne.be
Bron: Regionaal Landschap  Pajottenland en Zennevallei

Snel van Halle naar Brussel


en terug...langs het water

Dagelijks fietsen heel wat mensen van Halle via de Kanaalroute naar Brussel.

Fietstellingen

De provincie Vlaams-Brabant onderzocht het fietsverkeer op de kanaalroute langs de rechteroever tussen Halle en Brussel. Lees het volledige rapport hier.

Extra informatie 

Contact

dinsdag 21 januari 2014

Lot, een Dorp dat moet duren
Lotse verenigingen willen kerkgebouw houden

In Lot zet een aantal verenigingen de schouders onder een nieuwe campagne voor het behoud en de herwaardering van hun kerk. Ze willen dat het neogotische bouwwerk, inclusief de toren, behouden blijft als een merkpunt in het dorpslandschap. Ze willen ook mee nadenken over een gepaste nieuwe bestemming voor het gebouw. Er zou daarvoor nog voldoende tijd over zijn: de ontwijding is een lange kerkelijke procedure, die door de overheid moet worden bekrachtigd. Bovendien is het gemeentelijk Masterplan dat het studiebureau Grontmij in opdracht van het Beerselse schepencollege opstelt, nog niet rond. Een ander studiebureau werkt intussen wel aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en ook dat vergt nog een hele procedure die enkele maanden in beslag neemt. De Lotse verenigingen hopen dat de financiële toestand van Beersel intussen kan verbeteren, zodat een verkoop aan commerciële projectontwikkelaars in ieder geval kan worden vermeden.

De meeste inwoners van Lot weten nu wel dat de Sint-Jozefskerk gesloten wordt en dat de parochie, die in 2010 haar honderdjarig bestaan vierde, ophoudt te bestaan. Dat is een beslissing van de kerkelijke overheid. Het kerkgebouw zelf heeft voorlopig geen bestemming meer, het staat leeg. De kerk en ook de bijhorende pastorie zijn eigendom van de gemeente Beersel. Op de gemeenteraad van 29 januari eerstkomende wordt voorgesteld ze te verkopen. Wat moet er mee gebeuren?

Zeventien Lotse verenigingen hebben zich de voorbije weken in een gezamenlijke brief aan de gemeente bezorgd getoond over de toekomst van de kerk. Zij vragen in ieder geval dat de pastorie, de kerk en de kerktoren behouden worden. Hun verzoek staat los van elke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Met andere woorden: het kerkgebouw in neogotische stijl uit 1910, dat op de inventaris staat van het Onroerend Erfgoed, moet bewaard blijven voor iedereen die in Lot woont.

Samen voor een positieve oplossing

De Lotse verenigingen hebben onlangs een eerste constructief gesprek gehad met de burgemeester en de bevoegde schepen van Beersel. De gemeente blijkt ook bereid verder te overleggen met representatieve Lottenaars en Lots verenigingen.

“Een kerk is in elk dorp een baken. De kerktoren is het herkenningspunt, véél meer dan een opvallend gebouw. Breek hem af en we staan verloren in een dorp zonder ziel. En wie het verleden niet respecteert, heeft ook geen toekomst meer.” zo stellen de Lotse verenigingen. En verder: “De gemeente werkt nu aan plannen om de kerk en haar omgeving een andere bestemming te geven. Dat belangt ons Lottenaars allemaal aan. Het liefst van al krijgt de kerk een toekomst in de sociale of culturele sector. Door het wegvallen van de parochie dreigt er ook grote nood aan vergaderruimte voor vele Lotse verenigingen. Ook hier zijn dringend oplossingen nodig.”

De verenigingen vragen ook dat de inwoners zelf suggesties zouden doen. Dat kan in een eerste fase via het mailadres:  voor.kerk.lot@gmail.com

dinsdag 14 januari 2014

Teirlinck BeschermdOpgetogen en OpgeluchtStreekvereniging Zenne en Zoniën lag mee aan de basis van de oprichting en de uitbouw van het Herman Teirlinckhuis aan de Uwenberg in Beersel in de loop van de jaren zeventig van vorige eeuw.Einde vorig jaar besloot het gemeentebestuur van Beersel het museum te sluiten en de villa met omliggende tuin te verkopen met het oog op verkaveling. Vlaams Minister Geert Bourgeois  heeft vandaag bekendgemaakt dat hij het geheel ( de villa en omliggende tuin) voorlopig als monument beschermt.


Streekvereniging Zenne en Zoniën reageert opgelucht en  blij op deze beslissing. Het Teirlinckhuis is een Vlaams ankerpunt ten zuiden van Brussel. Teirlinck, kandidaat Nobelprijs geweest en bekroond met onder meer de Grote Prijs der Nederlandse Letteren, is een monument dat Kortrijk, Aalst, Brugge, Gent en Antwerpen ons benijden, zegt voorzitter Roger Swalens. Wij prijzen ons gelukkig dat dank zij onder meer onze inzet, maar ook die van  vele anderen, voorrang is gegeven aan lange termijn denken op tijdelijk en vluchtig geldgewin. Nu liggen hopelijk kansen open voor jong creatief talent om iets met het huis te doen. Beersel vindt hopelijk ander bronnen om de financiële situatie recht te trekken.


zaterdag 11 januari 2014

Laatste Kasteelresten Wolfshagen verdwijnen

Wat nog rest van  Kasteel Wolfshagen in Lot wordt compleet ontmanteld. Binnenkort moet ook de portierswoning er aan geloven. Jammer, alweer een kans gemist om het erfgoed van deze Beerselse deelgemeente op te waarderen, zo denkt onder meer Streekvereniging Zenne en Zoniën.


portierswoning kasteel Wolfshagen in de Frans Walraevensstraat  in Lot, deelgemeente van BeerselVan het kasteel Wolfshagen dat hoorde bij de gelijknamige kapel rest op het
terrein nog enkel de oude portierswoning . Maar ook die verdwijnt binnenkort onder de slopershamer. Het terein wordt in vijf kavels getrokken en bebouwd. 

Omwonenden betreuren dit, want het is een mooi gebouw dat helaas niet beschermd is. De heemkundige kring van Sint-Pieters-Leeuw, "Lewe", bracht in een publicatie dit kasteel en de kapel Wolfshagen wel in de belangstelling met ondermeer een aantal oude foto's van beide (jaargang 24- nr1 2005). Tot 1927 behoorde dit gedeelte van Lot bij Sint-Pieters-Leeuw.  Die gemeente heeft in 1922 zelfs een poging ondernomen om de kapel te laten beschermen  als monument. 


"De gemeente Beersel heeft blijkbaar geen  geld of interesse voor wat ooit de
bakermat van Lot was, en evenmin in ander waardevol erfgoed" aldus  een bron uit de omgeving, die ook verwijst naar de afbraak van de modernistische  villa van architect Bourgeois aan de Bergensesteenweg in 2010.

 

Het kasteel verdween al veel eerder