dinsdag 21 mei 2013

Modern Kanaal Halle


Voor de verkeerskundige analyse van de overbrugging van het kanaal in Halle (in het kader van de verbreding en verdieping van het kanaal naar Charleroi), zijn op een vergadering in Halle verschillende varianten met elkaar vergeleken aan de hand van een stedelijk verkeersmodel. Dit gebeurde op basis van gegevens van het verkeerscentrum en van microsimulaties.

In een eerste stap werd een stedelijk model opgemaakt, waarmee in totaliteit 6 varianten zijn onderzocht. We stellen de verschillende varianten hieronder voor.


Varianten 1 en 2 gaan uit van het scenario waarbij het kanaal
drastisch wordt verdiept en waarbij een vaste - weliswaar vernieuwde – Bospoortbrug kan behouden worden. De effecten op de verkeersstromen blijven daardoor dan ook bijna ongewijzigd. Het onderlinge verschil tussen beide, al naargelang de Willamekaai enkelrichting dan wel dubbelrichting is, heeft enkel een lokaal effect.


Varianten 3, 4 en 5 gaan telkens uit van een eerder beperkte verdieping van het kanaal, waardoor er ter hoogte van de Bospoortbrug een beweegbare brug moet komen om de noodzakelijke vrije hoogte voor de scheepvaart te kunnen verwezenlijken. Hier wordt dan een nieuwe vaste “Zuidbrug” aan toegevoegd. Dit heeft een duidelijke verschuiving van de verkeersstromen tot gevolg vanaf de Suikerkaai en de omgeving van de Arkenvest naar die nieuwe Zuidbrug. De verkeershinder aan de Bospoortbrug verdwijnt daardoor bijna volledig. Dit effect doet zich trouwens voor in elk scenario met een nieuwe Zuidbrug.


In varianten 3 en 4 sluit de nieuwe Zuidbrug aan op de N6 (Bergensesteenweg) ten zuiden van het Bevrijdingsplein. Hierdoor wordt voor dit drukke plein een alternatieve route gecreëerd. Deze route wordt ook interessant voor verkeer, voornamelijk richting stationsomgeving van Halle, dat anders langer op de A8 zou rijden. In vergelijking met variante 4 heeft variante 3 het voordeel dat de kruispunten en opstelstroken beter kunnen gerealiseerd worden en dat er zo meer buffercapaciteit kan worden voorzien.


In variante 5 sluit de Zuidbrug aan op de René Deboecklaan. Deze variante heeft dan een uitgesproken lokaal effect: er blijft een verschuiving van Suikerkaai en Arkenvest naar de nieuwe brug, maar dit heeft bijna geen impact op het verkeer op de A8. Omdat in deze variante geen alternatief geboden wordt voor de route langs het Bevrijdingsplein, blijft deze rotonde erg druk met soms lange(re) files tot gevolg.


In een 6e variante werd de Zuidbrug uit varianten 3 en 5 met elkaar gecombineerd. Hier komen  dan twee nieuwe vaste bruggen; ter hoogte van de huidige Bospoortbrug zou dan enkel nog een brug voor zachte weggebruikers voorzien worden. Deze variante resulteert grotendeels in een combinatie van de effecten van varianten 3 en 5: lokaal is er de (grootste) verschuiving merkbaar van verkeer vanaf de Suikerkaai en de Arkenvest naar de nieuwe brug, op iets grotere schaal is er ook een verschuiving van verkeer richting Halle en Lembeek vanaf de A8 naar de nieuwe route over de Zuidbrug.
 

In de microsimulatie werden voor varianten 3 en 5 de effecten op de verkeersafwikkeling nader onderzocht. Hiertoe werd een simulatie opgesteld die in eerste instantie de huidige toestand op een uiterst realistische en gedetailleerde manier in beeld brengt. Daarop werden dan de maatregelen van elke variante geëvalueerd. Meest opvallend was steeds de aanzienlijk vlottere afwikkeling ter hoogte van de Bospoortbrug. Dit effect is in beide varianten zichtbaar. De situatie rond het Bevrijdingsplein toont visueel minder impact van de varianten. In variante 3 nemen de meeste wachtrijen licht af, terwijl deze in variante 5 eerder onveranderd blijven tot licht toenemen.


Gemotiveerde opmerkingen bij deze studie zijn welkom, en dit per brief op het adres dienst mobiliteit, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle, per mail via info@halle.be of via het digitale formulier op www.halle.be/opmerkingenmobiliteitsstudie.