maandag 11 september 2017

Op de Papierberg

We scheppen orde in ons verleden

denastVanaf de maand oktober 2017 brengen wij orde in de papierberg die we de afgelopen jaren hebben verzameld.

In samenwerking met DenAst in  (en van de stad) Halle willen we alle relevante informatie over onze vereniging, haar acties en activiteiten, haar successen en frustraties onderbrengen in een toegankelijk verenigingsarchief.

DenAst zal het archief voor ons bewaren en op de gepaste manier en onder degelijke voorwaarden toegankelijk maken en houden voor belangstellenden.


We rekenen ook op jou

We willen er graag een attractief geheel van maken. We rekenen er dus op dat jij als lezer van deze nieuwsbrief ook even nagaat en overweegt of je interessante documenten, fotomateriaal, krantenknipsels, gemeentelijke informatie bezit die past in het kader waarin wij de afgelopen vijfenveertig jaar actief waren.

Wij denken speciaal aan alles wat te maken heeft met Ruimtelijke Ordening, Natuur, Milieu, Erfgoed, Landschapszorg en Vlaams karakter van onze streek. Alles is welkom en wordt in vertrouwen en met discrete zorg onder handen genomen.  Neem hiervoor contact met ons op via dit mailadres.

Onze werking concentreert zich in de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

archief.jpgDe vooorbije tien tot vijftien jaar is het grootste deel van onze verenigingsactiviteit in digitale vorm  bewaard. We zoeken nu naar oplossingen om ook dat materiaal degelijk en geordend te bewaren en toegankelijk te maken.

Onze activiteiten en acties vind je  al geruime tijd terug  op www.zevendekracht.blogspot.be .
Ja, ook digitaal


 Ook onze digitale nieuwsbrief bestaat al enkele jaren. Onze eerstgeborene zag omstreeks 25 november 2013 het levenslicht en van dat moment af groeide niet alleen het aantal digitale nakomers maar ook het aantal lezers en abonnees.  Wat bewijst dat ook ons digitaal archief geapprecieerd zal worden.

donderdag 10 augustus 2017

Najaar VruchtbaarStreekvereniging Zichtbaar in Zennevallei

ZZ Logo 2017.jpg
De komende maanden is Zenne en Zoniën hyperactief. Een overzicht:

Wandelfotozoektocht Linkebeek tot 17 september, met onze jaarlijkse ontmoetingsdag met de leden en de winnaars op zondag 1 oktober 2017 om 15 uur in de Moelie in Linkebeek.

Wandelfotozoektocht Fabrieksburen in Beersel, Halle en Leeuw  met de Erfgoedcel Pajotteland- Zennevallei tot 1 oktober, prijsuitreiking op zaterdag 14 oktober 2017 in Coloma Sint-Pieters-Leeuw.

Zondag 3 september zijn wij van 13 tot 17 uur in Catala/Demeurs in Huizingen met een informatiestand in het kader van Fabrieksburen.

Zaterdagnamiddag 23 september zijn wij in de Fonteinstraat in het parochiehuis van Sint-Genesius-Rode met een informatiestand op de tweedehands boekenbeurs van Davidsfonds Rode, naar aanleiding van de Jaarmarkt.

Op zondag 15 oktober zijn wij vanaf 14 uur mede-organisator van de Trage Wegen wandeling in Dworp (start GBS Dworp),  herinwandeling Hendrik Conscience wandelpad (project Land van Teirlinck VLM), met aansluitend uitreiking Groene Pluimprijs Beersel (in een samenwerkingsverband Milieuraad Beersel, Welzijnsraad Beersel,  Natuurpunt Beersel, Zenne en Zoniën vzw en de gemeente Beersel).

Die zelfde dag hebben wij ook een stand op de wandeling  van de Werkgroep Trage Wegen in het centrum van Halle.

Zondag 22 oktober om 14 uur hebben wij een wandeling in Breedhout samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle.

Zondag 29 oktober 14 uur Vlasmarktwandeling met start aan het Bosmuseum Hallerbos.

Zaterdag 18 november om 14 uur Land vanTeirlinck wandeling met start aan de kerk van Dworp.

Zondag 19 november om14 uur Plan Boommarterwandeling, vertrek aan de kerk in Essenbeek.

In december staan wij ook op de Erfgoedmarkt van de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei (plaats en datum liggen nog niet vast).

Al deze activiteiten ondersteunen onze  missie.

woensdag 2 augustus 2017

Halle Vaart Vooruit, zonder omzienWordt Halle volgestouwd?

Wordt er in Halle een macabere dans gedanst?

Oordeel op deze basis:
Het project Landschapspark (de Zenne tussen Buizingen en Tubeke) krijgt buitensporig veel aandacht. Het gaat over een strook van enkele tientallen meters breedte langs de Zenne, die een stadspark wordt en waarbij de vraag rijst: krijgen we meer natuur in de stad, of nog meer stad in de bestaande natuur?

De Halse binnenstad en meer bepaald de handel krijgt het de jongste tijd zwaar te verduren. Door een “vergissing” mag er in de voormalige Opelgarage aan de Zwarte Kat nogal grootschalige kleinhandel komen. De stad moet nu naar de Raad van State om dat rechtgezet te krijgen.

Tussen de Edingense en de Bergensesteenweg is (met een minimale ruchtbaarheid, scherp in tegenstelling met de massale reclame voor het “landschapspark”) een groot woon- en handelsproject gepland. Is het bestuur hier ook tegen?

Men zegt ons: Halle wordt volgebouwd en volgestouwd. Is dat waar? En wie leidt deze macabere dans? Of is alles een vorm van ongecontroleerde en oncontroleerbare improvisatie?

zondag 2 juli 2017

Verboden VakantielectuurVerboden vakantielectuur: de Taraxacum bedreigt de Zennevallei

De vakantie is begonnen. De ernstige lui (v/m) nemen wat rust. Wij kunnen gelukkig onze vaste opstaande comediante Saskia opstellen om de boel wat te vervrouwelijken en te vervrolijken. In willekeurige volgorde.

Saskia vertelt rechtstaande: “Vandaag weid ik uit over deTaraxacum officinale,  


bij ons bekend als paardenbloem.

Ondanks haar vele geneeskrachtige eigenschappen, bedreigt zij momenteel de politiek in de Zennevallei. En de gewone mensen. Ze lijkt wel levensbedreigend. Alarm alom!
Een faceboekvriendin vroeg me  gisteren om advies in deze  bewoordingen:  “Hallo Saskia, ik heb pisselitten op mijnen trottoir.  Krijg ik nu de burgemeester of de politie op mijn dak?”

Ik heb haar gerustgesteld:  de Zennevallei wemelt van de paardenbloemen, het zijn geneeskrachtige kruiden. Ze horen niet  bij het onkruid dat burgemeesters en wijkagenten ( die laatste omdat ze gedwongen worden door hun burgemeester) per se willen uitroeien. Te beginnen op andermans stoep.
Op school geleerd: Onkruid vergaat niet. En ook: als ieder voor eigen deur veegt, is heel de straat schoon.  Laat ze voor hun stad- of gemeentehuis beginnen.  Ze gaan hun werk hebben.

Dit vrijblijvend advies heeft me talloze Facebook-likes opgeleverd. Mijn laptopje bloosde ervan. Heb meteen ook wat zaadjes voor zijn ventilator gehouden. Hun valschermpjes dwarrelden liefelijk de weidse natuur in, want ik zat in mijn achtertuin af te koelen. Een vruchtbaar moment om te koesteren.
Ik heb er wijselijk geen foto van gemaakt, want als ik die op Internet zet ben ik misschien strafbaar wegens aanzetten tot onkruidverspreiding of krijg ik zoveel likes dat mijn Facebook oververhit raakt.”

Saskia

dinsdag 20 juni 2017

Wat rest er van Catala Drogenbos Papierfabriek Catala N.V. is bouwkundig erfgoed sinds 05-10-2009. (Vaststellingsbesluit)
 
Beknopte karakterisering
Typologie
Stijl
Datering

Papierfabriek Catala N.V., voor de productie van papier, karton en golfkarton. De oorsprong van de fabriek klimt op tot 1792 toen Anna Van Haelen, weduwe Wittouck, van het Oostenrijkse bewind de toelating kreeg om op de Zenne een watermolencomplex te bouwen. Op de linkeroever stroomafwaarts kwam zo een oliemolen tot stand, op de rechteroever lag een graanmolen met landhuis. 

Laatstgenoemde was gelegen in een bocht van de Zenne op een weide zogenaamd "'t Horeken", ook wel "Torreken" of "Toreken" genoemd, voor de helft eigendom van de abdij van Terkameren. In een akte van 1794 beschreven als "den schoonen neuwen graenmolen daer op de riviere gebouwt, hebbende drij raeders ende drij coppele steenen ende alle de andere foor dese soo roerende als onroerende goederen wercken met het meuldershuys ende andere batimenten daer op staende ende alle syne voerdere toebehoerten...". Naderhand werd het deel van Terkameren tengevolge van de Franse Revolutie te koop aangeboden. De kinderen van de intussen overleden Anna Van Haelen konden het geheel verwerven in 1795. 


Circa 1800 besloeg de eigendom 3 ha 82 a en 50 ca en bestond het geheel uit een olie- en bloemmolen, een landhuis met paardenstallen, een koetshuis, een moestuin, aanplantingen, weiden en een Engelse tuin, het geheel omringd door een wal. In 1803 werd de molen met alle bijhorigheden eigendom van Charles-Joseph de Liagre en zijn schoonbroer Georges-Louis Stevens, die hem verbouwden tot papiermolen. Na de dood van Liagre werd zijn schoonbroer hoofd van de onderneming en het is onder zijn beleid dat de papierfabriek een aanzienlijke uitbreiding kende. In 1929 kwam het tot een fusie tussen de onderneming Georges Catala te Braine-le-Comte en de papierfabriek van Drogenbos. De eerste stoomketel van de gemeente werd hier in gebruik genomen in 1847.


Het grootste deel van de oude bedrijfsgebouwen werd gesloopt tijdens het onderzoek. Thans resten nog de neoclassicistische directeurswoning in de Zennebocht ten noordoosten van het huidige gebouwenbestand en een watertoren in de zuidoostelijke hoek van het domein. Directeurswoning: bepleisterd en beschilderd herenhuis van zes traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder leien mansardedak met oeil-de-boeuf en dakvensters onder gebogen fronton. Eenvoudige rechthoekige vensters in geriemde omlijsting op tot cordon doorgetrokken lekdrempels; bewaard schrijnwerk. Rechthoekige deur in entablementomlijsting, voorafgegaan door een bordestrap. Klassieke gevelbeëindiging bestaande uit een geprofileerde architraaf, een blinde fries en een houten kroonlijst op modillons en voluutconsoles; ten zuiden: brug en sluis om de turbine op gang te brengen. Watertoren op polygonale plattegrond, naar verluidt gebouwd in 1956; voet bestaande uit een betonskelet met bakstenen opvulling, ter ondersteuning van een licht overkragende kuip; rechthoekige vensters.

  • LORTHIOIS J., Les origines des papeteries de Drogenbosch, in Ucclensia, Geschied- en heemkundige kring van Ukkel en omgeving, nummer 39, november-december 1971, p. 3-10.
  • Drogenbos. Een dorp tussen grootstad en platteland. Beelden van toen in foto’s en prentkaarten, Heem- en Geschiedkundige Kring, s.l., 1993, p. 81, 91.
  • Droogenbosch anno 1798. Een historische schets, Brochure 10de Open Monumentendag, 12 & 13 september 1998, p. 12-14.
Bron: Kennes H. met medewerking van Daveloose B. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Drogenbos, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Papierfabriek Catala N.V. [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205112 (geraadpleegd op 20 juni 2017).